Politică de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale
Albosmart Srl, cu sediul în Strada Alexandru Sahia, nr 8, Buzău 120266, Romania, în calitate de
operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în
contextul utilizării paginii de internet albosmart.ro.
(„Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal
prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Albosmart Srl va prelucra datele
dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu
comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Albosmart Srl, precum și orice alte
categorii de date care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Albosmart Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul
utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile
prelucrării

III.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Albosmart Srl prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la
  distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Albosmart Srl, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop
are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.
Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări
negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența
  dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop
are la bază interesul legitim al Albosmart Srl de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și
pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor
comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.
Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm
datele

Ca principiu, Albosmart Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter
personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de
marketing, Albosmart Srl va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest
scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Albosmart Srl pe baza consimțământului exprimat
de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 V. Dezvăluirea
datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Albosmart Srl poate dezvălui
datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Albosmart Srl în
desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (furnizori de servicii Marketing, furnizori de servicii IT),
ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și
  activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 VI. Transferul
datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Albosmart Srl pot fi transferate în
afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter
personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de
  către Albosmart Srl, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Albosmart Srl cu
  privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare
  precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau
  categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de
  către Albosmart Srl a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea
  datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise
  datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi
  disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se
  aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
   prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să
   prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații
   legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății
   informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află
   operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Albosmart Srl să anonimizeze aceste
  date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru
  scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii
   datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal,
   solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana
   vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de
   timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale
   persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o
  modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca
  aceste date să fie transmise de către Albosmart Srl către alt operator de date, în măsura în care
  sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea
  unei solicitări conform celor indicate mai jos;

  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca
   datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Albosmart Srl sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Albosmart Srl poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care
   prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este
   constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie
   prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei
  decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care
  produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură
  semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau
  instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter
personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să completați formularul de pe pagina de contact.